Webpagina in bewerking  
     
 
to golfmuseum   naar google plusnaar twitternaar youtube
 
     
 
NGA Early Golf | Webmuseum Colf & Kolf | Golfarchief | Publicaties | Contact
 
     
     
 
Eigen collecties
 
 
Maak uw keuze uit de deelcollecties voor een inventarisatie
 
     
 
Clubs golfclubs, kolfstokken, (replica's van) colfstokken, maliestok, jeu de crosse, beugelen bruiklenen mogelijk
     
Wandtegels colf, kolf, golf bruiklenen mogelijk
     
Schilderijen, prenten colf, kolf, malie, jeu de crosse bruiklenen mogelijk
     
Spelmateriaal (excl. clubs) colf, kolf, jeu de crosse bruiklenen mogelijk
     
Sier- en gebruiksvoorwerpen   bruiklenen mogelijk
     
Archieven, correspondentie J. Ayolt Brongers, Joop A. Brongers, Steven J.H. van Hengel, M.D. Kalker digitaal beschikbaar
     
Boeken colf, kolf, golf, malie, jeu de crosse digitaal beschikbaar; in principe geen bruiklenen mogelijk
  golf uitleen mogelijk van geselecteerde boeken (zie inventarisatie); de overige boeken worden in principe niet uitgeleend
 
     
     
 
Uitgangspunten voor bruikleen
 
  • Bruikleen is uitsluitend mogelijk vanuit deelcollecties die zijn gedocumenteerd (beschreven, gefotografeerd, getaxeerd). Boeken worden in principe niet uitgeleend, maar uitleen aan erkende musea is onder nadere voorwaarden wel mogelijk. Archiefmateriaal en correspondentie is uitsluitend digitaal beschikbaar.  
     
  • Per bruikleen blijft het uitgeleende materiaal, ter spreiding van risico's op verlies, beperkt tot maximaal de helft van het aantal voorwerpen uit een deelcollectie. Om dezelfde reden kan niet uit meer dan twee deelcollecties gelijktijdig worden geleend. Voor musea met een op Colf, Kolf of Golf gerichte tentoonstelling zijn in onderling overleg uitzonderingen mogelijk.  
     
  • Bruikleen is uitsluitend mogelijk aan rechtspersonen met een rechtsgeldige inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Erkende musea hebben bovendien een geldige inschrijving in het Museumregister Nederland van de Museumvereniging. Natuurlijke personen komen niet voor bruikleen in aanmerking.  
     
  • De bruikleennemer bindt zich met een bruikleencontract aan een zorgvuldig beheer en een tijdige terugbezorging van het geleende materiaal bij NGA Early Golf.  
     
  • Het lenen en uitlenen geschiedt met gesloten beurzen, dus zonder financiële compensatie door of voor de bruikleengever of bruikleennemer. Kosten voor transport en verzekering komen voor rekening van de bruikleennemer.  
     
  • Bruikleen geschiedt voor een periode van minimaal één en maximaal drie jaar. Voor bruikleen aan een museum voor een op Colf, Kolf of Golf gerichte tentoonstelling kan hiervan worden afgeweken.  
     
  • Elke uitleen behoeft de expliciete goedkeuring van het bestuur, waarbij unanimiteit van stemmen noodzakelijk is ingeval van een bruikleennemer buiten Nederland. Het bestuur onderhoudt een deugdelijke uitleenadministratie en behoudt zich het recht voor uitgeleende materialen onverwijld terug te vorderen in geval van een verlopen termijn, brand, (dreigend) faillisement, (dreigende) personele onrust, e.d. De uitleenadministratie wordt gevoerd ten kantore van de Koninklijke Nederlandse Golf Federatie (NGF) in samenspraak met het bestuur van NGA Early Golf.  
     
  • Meer informatie: info@nga-earlygolf.nl of 030 - 242 63 70 (vragen naar de heer Ramón van Wingerden).  
     
     
  Bruikleenovereenkomst  
  Loan-in agreement BGM