1909: Jaarverslag Haagsche GC

Dublin Core

Title

1909: Jaarverslag Haagsche GC

Archiefstuk Item Type Metadata

Titel

1909: Jaarverslag Haagsche GC

Herkomst

Archief Haagsche GC: losse bladen

Text

1909

Jaarverslag uitgebracht krachtens Art. 10 der Statuten en Art. 37 van het Huishoudelijk Reglement.

Liet de toestand onzer Vereeniging zich in de aanvang van het jaar 1909 in verband met den ongunstigen staat der financiën niet rooskleurig aanzien, het verblijdt den verslaggever te kunnen mededeelen dat de verklaarbare ongerustheid in Januari jl. geen reden van bestaan heeft blijken te hebben, doch dat integendeel er alle reden is tot tevredenheid.

Wij mogen voor deze gunstige resultaten wel in de eerste plaats dankbaar zijn aan den nieuwe Penningmeester Jhr. van Swinderen, die met onverdroten ijver zich aan het werk heeft gezet om de financiën dezer Vereeniging, die hij bij zijn optreden in verwarden toestand vond, in orde te brengen. Met even groote energie als bekwaamheid inde hij achterstallige contributiën, betaalde hij achterstallige rekeningen, controleerde de uitgaven met grimmige nauwgezetheid en wist als kroon op zijn werk, niettegenstaande groote onverwachte uitgaven, het batig saldo van meer dan f.600 op te tooveren, waarmede de leden dezer dagen bij circulaire werden verblijd.

Een woord van hulde en dankbaarheid aan hem mag in dit jaarverslag niet ontbreken.
Desondanks werd in het voorjaar en in den zomer veel minder gespeeld dan het vorig jaar. Toen het weer guur werd en het Bestuur overwoog den baan van zijn winterbedekking te voorzien ontwaakte het enthousiasme en het werd November eer de wenschelijke zorgen aan het terrein konden worden besteed.

Het personeel der Club gaf geene reden tot klachten. Het was bijna vermeerderd door de royaliteit van den Heer Calkoen van Limmen, die in den zomer aan de Club een paard ten geschenke aanbood. Ofschoon hoogst getroffen door dit aanbod, waarvoor op deze plaats nogmaals dank zij betuigd, meende het Bestuur de gift niet te kunnen aanvaarden. Uit een ingesteld onderzoek was n.l. gebleken dat de kosten van stalling enz. van het paard zouden overtreffen die, welke thans voor de huur van een viervoeter worden betaald.

De gebouwen in gebruik bij de Vereeniging voldeden aan hunne bestemming. Door het drukker bezoek was evenwel de in de kleedkamers beschikbare ruimte dikwijls onvoldoende, zoodat het Bestuur termen aanwezig vond om te trachten vergrooting ervan te bewerkstelligen.

Januari 1910,
A.M. Snouck Hurgronje

Geschatte datering

1910

Collection

Citation

“1909: Jaarverslag Haagsche GC,” NGA Early Golf, accessed May 21, 2019, http://nga-earlygolf.nl/golfarchief/index.php/items/show/2102.

Item Relations

This item has no relations.

This item has no files and is not displayable.