1908: Jaarverslag Haagsche GC

Dublin Core

Title

1908: Jaarverslag Haagsche GC

Archiefstuk Item Type Metadata

Titel

1908: Jaarverslag Haagsche GC

Herkomst

Archief Haagsche GC: losse bladen

Text

1908

Jaarverslag uit te brengen krachtens Art. 10 der Statuten en Art. 37 van het Huishoudelijk Reglement.

Al was het ledenbezoek dit jaar niet zoo druk als het vorige door bijzondere omstandigheden kon zijn, toch is er geen reden om over 1908 ontevreden te zijn. Vooral de golfspelers hebben geen reden tot klagen, want de links bevonden zich gedurende het grootste deel van het jaar in uitstekenden toestand. Wel moest men zich aan het einde der holes 1 en 2 nog met hulp greens behelpen, doch ook deze voldeden vrij goed, terwijl de overeenkomstig het advies der firma Carter & Co. aangelegde toekomstige greens den indruk gaven, dat zij in 1909 volkomen aan hunne bestemming zouden kunnen voldoen.

En behalve het gewone dagelijksche spel waren de talrijke en belangrijke wedstrijden een prikkel voor de spelers om zich terdege te oefenen.
In de eerste plaats dient vermeld te worden dat op 12 Juli het Kampioenschap van Nederland op onze links werd gespeeld en het nog heuglijke feit dat
leden, de heer E. Michiels van Verduynen, zijne medeleden en de talrijke mededingers uit Doorn en Roosendael de baas bleek te zijn en aldus de naam der Haagsche Golf Club hoog hield. Hem zij hiervoor op deze plaats hulde gebracht.
Op 29 en 30 Juli en 1 Augustus genoot onze Club wederom de eer van het bezoek van Engelsche spelers en dankzij alle moeite, die Freule van Brienen zich getroost had, waren er onder de vijf heeren, die met Mr. Harford Hartland overkwamen, groote krachten waarvan wel in de eerste plaats genoemd mag worden Mr. Palmer, eenmaal runner-up in het Amateur Kampioenschap van zijn land. Kon ook dit jaar wederom geene overwinning worden geboekt, toch werd den Engelschen vooral door het vijftal der Haagsche Golf Club het vuur na aan de schenen gelegd en werden de afzonderlijke matches met slechts enkele holes gewonnen. In dank voor de hun geboden gastvrijheid boden de Engelschen na afloop der wedstrijden twee prijzen aan, waarvan één werd verspeeld en in eene wedstrijd tegen ‘Colonel Bogey’ gewonnen door den heer Michiels; en de tweede, aan een diner te
Scheveningen aangeboden, bestond uit een prachtigen zilveren beker, die het volgende jaar zal verspeeld worden en omtrent de voorwaarden waaronder zulks zal geschieden, door de leden der Haagsche Golf Club zal moeten worden beslist.
Op 31 Augustus werd het Kampioenschap der Club verspeeld en dit jaar gewonnen door Mr A.M. Snouck Hurgronje.
Tennis en Croquet
Waar het vorige jaar de hoop werd uitgesproken dat de aanleg van een croquet- lawn het ledenbezoek zou aanwakkeren daar kan nu met voldoening worden geconstateerd dat zulks inderdaad is geschied. Reeds met Pinksteren werden onderlinge wedstrijden in dit spel georganiseerd en de groote deelneming er aan deed zien dat deze nieuwigheid ingang had gevonden.
Ook gedurende den geheelen zomer bleef de belangstelling vrij groot, zoodat zelfs door eene groote enthousiaste om eenen tweeden lawn werd verzocht. Uw verslaggever is evenwel van oordeel dat het vooreerst voldoende zal zijn naar verbetering van het tegenwoordige te streven.
In tennis hadden geene wedstrijden plaats, hetgeen gelet op den toestand der banen verklaarbaar is. Het is jammer dat bij hun aanleg meer naar zuinigheid dan qualiteit is gestreefd, want bij de hooge eischen die tegenwoordig worden gesteld, zullen goede spelers onze club niet ten beoefening van hun spel willen bezoeken en hierdoor zal de tennis op onze vereeniging nooit van goed gehalte kunnen worden. Zoolang geen meacenas aan dezen toestand een einde maakt, zal geen goed tennisspel te Clingendael kunnen worden gezien. Toch dient niet uit het oog verloren te worden, dat er vrij druk, zij het slecht, werd gespeeld en dat vrij velen alleen om de tennis lid werden onzer vereeniging.

 

Ook dit jaar leerde en werkte de professional Ife tot genoegen van en met velen op de links en het is vooral aan hem te danken, dat de Engelschen hunne groote bewondering voor den toestand waarin het terrein zich bevond, konden te kennen geven.

31 December 1908, A.M. Snouck Hurgronje

Geschatte datering

31 december 1908

Collection

Citation

“1908: Jaarverslag Haagsche GC,” NGA Early Golf, accessed May 21, 2019, http://nga-earlygolf.nl/golfarchief/index.php/items/show/2101.

Item Relations

This item has no relations.

This item has no files and is not displayable.