1917: Notulen Haagsche GC

Dublin Core

Title

1917: Notulen Haagsche GC

Archiefstuk Item Type Metadata

Titel

1917: Notulen Haagsche GC

Herkomst

Archief Haagsche GC: Notulenboek 1893-1923

Text

Algemeene Vergadering van de leden der Haagsche Golfclub op 31 Maart 1917 des namdidags te 5 uur in de vergaderzaal van het gebouw Diligentia.

Tegenwoordig van het Bestuur de heeren Snouck Hurgronje, Van der Esch en Van Pallandt en van de leden de heeren Van Ewijck, L. van Limburg Stirum, Broese van Groenou, E. Cremers, A.W.L. Roosmale Nepven en A. Calkoen van Limmen.

De notulen der vorige vergadering worden gelezen en goedgekeurd.
De Voorzitter vraagt en verkrijgt dispensatie van art.10 er Statuten en art.35 van het Huishoudelijk Reglement die bepalen, dat de Algemeene Vergadering in de maand Januari moet worden gehouden.
De Kascommissie brengt haar verslag uit over de rekening en verantwoording van den Penningmeester over het afgeloopen jaar. Zij adviseert tot dechargeering van den Penningmeester. Daartoe wordt bij acclamatie besloten. De Penningmeester dient zijne begrooting in voor het volgend jaar, welke na toelichting bij acclamatie wordt aangenomen.
Bij de rondvraag komt ter sprake de quaestie van het nieuwe terrein. Daarbij wordt van de Bestuurstafel medegedeeld dat aan het terrein te Scheveningen eene bestemming is gegeven welke de aanleg van eene golflinks onmogelijk maakt. Het Bestuur zal in verband met de besprekingen in de vergadering van 17 Juni 1916 ten deze diligent blijven en, bestaat daartoe aanleiding, nader overleg met de leden plegen.

Niets meer aan de orde zijnde sluit de Voorzitter de vergadering.

Ondertekend: A.M. Snouck Hurgronje, President/loco Secretaris

Geschatte datering

1917

Collection

Citation

“1917: Notulen Haagsche GC,” NGA Early Golf, accessed May 21, 2019, http://nga-earlygolf.nl/golfarchief/index.php/items/show/2090.

Item Relations

This item has no relations.

This item has no files and is not displayable.