1903: Notulen Haagsche GC

Dublin Core

Title

1903: Notulen Haagsche GC

Archiefstuk Item Type Metadata

Titel

1903: Notulen Haagsche GC

Herkomst

Archief Haagsche GC: Notulenboek 1893-1923

Text

Bestuursvergadering gehouden den 3 Januari 1903 ten huize van den Penningmeester.

Aanwezig: de Heeren Van Kattendijke, Lord Granville, Snouck, van Stirum en Stoop.

De waarnemend Voorzitter de Heer van Kattendijke, na de twee nieuw- opgetreden Bestuursleden verwelkomd te hebben, doet de notulen van de vorige Bestuursvergadering voorlezen, welke daarna goedgekeurd worden.
Aan de orde is de uitloting van 5 aandeelen der leening van f.3000. De Heer Snouck Hurgronje trekt de nummers uit het aantal briefjes, correspondeerende met dat der aandeelen.
Uitgeloot zijn de nummers 2, 12, 16, 23 en 30.
Lord Granville geeft eenige candidaat-leden op, welke allen toegelaten worden. De volgende punten zullen in verband met de reglements discussie aan de Algemeene Vergadering van 16 Januari as. voorgelegd worden:
1e Elke Algemeene Vergadering wordt minstens 10 dagen van te voren aan de leden bekend gemaakt.
2e Wat de contributie betreft. De bijkaarten van tennis- èn golf spelende leden zullen voor de bij een lid inwonende dames en jongelieden van de mannelijke sexe, niet ouder dan 18 jaar zijnde, verkrijgbaar zijn voor f.12,50 de eerste en voor alle anderen à f.5 gulden. Voor òf golf- òf tennisspelende zg. “damesleden” respectievelijk voor f.7,50 de eerste bijkaart en f.2,50 alle eventueele overige. Het Bestuur benoemt uit zijn midden verder drie Commissies te weten:
House Committee: Freule van Brienen, Baron van Kattendijke en Graaf van Stirum. Match Committee: Freule van Brienen, Lord Granville en de Heer Stoop.
Wijdens voegt het Bestuur, zich met inachtneming van art.9 der Statuten, twee Sub-commisses toe, nl. 1 voor de tennis aangelegenheden en 1 voor de clay- pigeons shooting.
In het tennis-comité zullen uitgenoodigd worden zitting te nemen de Heeren van Aken, C. van Randwijck en van Rappard. In dat voor de clay-pigeonsshooting de Heeren E. Cremers, Baron de Smeth en Visser.

Niets meer te behandelen zijn sluit de waarnemend Voorzitter de Vergadering.

Bestuursvergadering gehouden den 10 Januari 1903 ten huize van den Penningmeester.

Aanwezig de Heeren van Kattendijke, Granville, Snouck, van Stirum en Stoop.

De waarnemend Voorzitter de Heer van Kattendijke opent de vergadering en doet de notulen van de vorige Bestuursvergadering voorlezen welke goedgekeurd worden.
Aan de orde is de behandeling van het concept Huishoudelijk Reglement door den Heer van Rappard opgemaakt.

Nadat verschillende min of meer belangrijke wijzigingen in dat Reglement ontwerp zijn aangebracht wordt besloten dit ontwerp te laten drukken en aan elk gewoon lid met stemmingsrecht een exemplaar te zenden.
 De tegen 16 Januari aanstaande uitgeschreven Algemeene Vergadering krachtens besluit der Algemeene Vergadering van 26 December 1902 wordt wegens het overlijden van den President Baron van Brienen uitgesteld tot 27 Januari eerstkomend. 
Inmiddels heeft de Heer van Stirum de Vergadering verlaten.

Niets meer te behandelen zijnde sluit de waarnemend Voorzitter deze Vergadering.

Algemeene Vergadering gehouden den 1 Maart 1903 in het lokaal Diligentia.

Aanwezig Mr. C. ridder van Rappard en de Bestuursleden de Heeren Granville, Snouck en Stoop.

De Heer Stoop neemt het voorzitterschap waar en wijdt eenige woorden van dankbare nagedachtenis voor hetgeen de overleden President Baron van Brienen steeds voor de Haagsche Golf Club geweest is.
Aan de orde is het lezen der notulen van de vorige Vergadering. Zij worden goedgekeurd. Verdere stemming na nadere bespreking van het concept Huishoudelijk Reglement. Na korte discussie en artikelsgewijze lezing wordt het ontwerp-reglement door de Vergadering goedgekeurd.
Lord Granville dankt de heer van Rappard voor het groote aandeel dat hij in de samenstelling van het Reglement gehad heeft.

Niets meer te behandelen zijnde wordt de Vergadering gesloten.

Bestuursvergadering gehouden den 14 Maart 1903 ten huize van den Penningmeester.

Aanwezig de Heeren Van Kattendijke, Granville, Snouck, van Stirum en Stoop.

De Heer van Kattendijke neemt het voorzitterschap waar. De notulen van de vorige vergadering worden gelezen en goedgekeurd.
Eenige nieuwe leden worden door het Bestuur aangenomen verklaard.

Besloten wordt dat een circulaire aan de leden zal worden rondgezonden, hen uitnoodigende te verklaren welke soort van lidmaatschap zij verlangen. Verder wordt vastgesteld dat het Huishoudelijk Reglement en de Statuten uitsluitend in het Nederlandsch gedrukt zullen worden, daar de Vergadering dubieerde tusschen de bijvoeging van een Franschen of Engelschen tekst.

Het loon der caddies voor hun hulp bij het tennisspel wordt bepaald op 15 cents per uur van de gezamenlijke spelers. Voor hen die zonder tennisschoenen de courts bespelen of anderszins wordt eene boete van f.1 vastgesteld.

Voorts wordt in overweging genomen, scherper toe te zien op het betreden der terreinen van de Vereeniging door niet-leden of niet-geïntroduceerden.

Niets meer te behandelen zijnde wordt de Vergadering gesloten.

Algemeene Vergadering gehouden in het Clubgebouw op Vrijdag 18 Juli 1903.

Aanwezig de Heeren Ratford, Willert, van Wassenaer van Rosande, T. Michiels, B. de Struve, F. Boreel, C. van Rappard en E. Cremers en van het Bestuur Freule van Brienen en de Heeren Lord Granville, van Limburg Stirum en Stoop.

De Heer van Stirum opent de Vergadering. De notulen van de vorige Vergadering worden gelezen en goedgekeurd. Aan de orde is de verkiezing van een lid van het Bestuur. Hiertoe wordt gekozen de Heer F.W. des Tombes met 10 stemmen. Op Baron de Smeth van Deurne en den Heer E. Cremers wordt eene stem uitgebracht.
De wedstrijden voor het loopende seizoen worden vervolgens besproken. De clay-pigeons cup zal op 16 Augustus verschoten worden. De Heeren E. Cremers en van Stirum loven een prijs uit terwijl de club voor een gelijk doeleinde f.25 beschikbaar stelt. Voor de foursomes van 2 Augustus wordt na eenige discussie voor één hoofdprijs f.60 beschikbaar gesteld. Voor een match tusschen de verschillende clubs loven eenige leden een prijs uit, staande de vergadering (foursome), zulks geschiedt ook ten aanzien der najaarswedstrijden in September. De Heer van Rappard richt vervolgens eene interpellatie tot het Bestuur. Een lid is aangenomen nadat hij eenige malen geïntroduceerd geweest was en is nu lid geworden vanaf 1 Januari, doch zonder de verschuldigde introductiegelden verschuldigd te zijn. Hij is beschouwd als steeds lid geweest te zijn over het loopende jaar. De Heer van Stirum antwoord namens het Bestuur dat de heer van Rappard gelijk heeft en dat het Comité het gebeurde betreurt en voor herhaling zal waken. De Heer van Wassenaer zegt dat men hem op het oog heeft en expliceert nader de quaestie. Nu stelt de Heer van Rappard voor eene bepaling aan het Huishoudelijk Reglement toe te voegen dat geen Hagenaar meer dan 14 dagen in het geheel en achtereenvolgende geïntroduceerd kan worden.
De Heer Stoop merkt op dat een dergelijk voorstel schriftelijk ter kennis van het Bestuur gebracht moet worden. De Heer van Stirum stelt voor art. 35, dwz de urgentieverklaring toe te passen door van het Huishoudelijk Reglement af te wijken. In stemming gebracht verkrijgt het voorstel van de Heer van Stirum niet 2/3 der uitgebrachte stemmen en is dus verworpen. Freule van Brienen bespreekt de overkomst van een professional. Zij uit de wensch Ife voor 6 maanden te laten overkomen. De Heer Cremers zegt dat men zulks slechts in overeenstemming met de overige golfclubs kan doen. Deze quaestie wordt hierop tot later aangehouden. De Heer van Rappard merkt op dat de caddies hun vak zeer slecht verstaan met uitzondering van den caddie Jan. Het Bestuur geeft dit toe en zal maatregelen nemen. Het is zeer moeilijk geschikte personen te vinden en het toezicht laat te wenschen over. De Vergadering machtigt het Bestuur eventueel eene uitgave te doen van f.50 tot aankoop van een machine om ballen te repareeren. Nadat nog de Heeren E. Cremers en van Rappard benoemd zijn tot lid en plaatsvervangend lid van het nieuw opgerichte Centrale Comité voor golf matches wordt de Vergadering door den Waarnemend Voorzitter gesloten.

Bestuursvergadering gehouden op 18 Juli 1903 ten 5.30 ure in het Clubgebouw.

Aanwezig Freule van Brienen en Heeren Lord Granville, van Stirum en Stoop.

De notulen der vorige vergadering worden gelezen en goedgekeurd. Het Bestuur benoemt uit zijn midden tot Voorzitter de Heer R. baron van Tuyll van Serooskerke, tot Vice-voorzitter baron Huyssen van Kattendijke en tot Penningmeester den Heer des Tombes.

Besloten wordt aan den caddie Jan vanaf 1 Januari 1904 een salaris van f.2 per week te geven. Een caddie die na 5 minuten een bal niet teruggevonden heeft zal 5 cents boete verbeuren tenzij de bal in een sloot of in het bosch bij hole no. 6 gevallen zal zijn. De caddies zullen geen ballen meer aan de de leden mogen verkoopen. Zulks zal uitsluitend door Dunn geschieden, welke 10 cts voor een zg “oude” bal zal mogen vragen.

Nadat nog de regeling der aanstaande wedstrijden besproken is wordt de vergadering gesloten.

Algemeene Vergadering gehouden den 12 November 1903 des namiddags ten 4 1⁄2 ure in het lokaal Diligentia.

De vergadering wordt gehouden in plaats van die ingeschreven op 6 November welke door niet-voltalligheid geen plaats kon vinden.

Aanwezig de Heeren Taets van Amerongen, Willert, van Rappard, Ratford, van Randwijck, de Constant Rebeque en van het Bestuur de Heeren Snouck Hurgronje, van Stirum, Stoop en later ook de Heer des Tombes.

De Heer van Stirum neemt het Voorzitterschap waar. De notulen van de vorige vergadering worden gelezen en goedgekeurd.

Overgegaan wordt tot de keuze van twee bestuursleden in plaats van den Heer R. baron van Tuyll die overleden is en van Baron Huyssen van Kattendijke die Den Haag metterwoon gaat verlaten. Alvorens tot stemming wordt overgegaan wijdt de waarnemend Voorzitter eenige woorden van nagedachtenis aan den betreurde en herdenkt tevens de jaren die Baron van Kattendijke als bestuurslid heeft medegemaakt.

Gekozen worden de Heeren F. Cremers met algemeene stemmen en de Heeren C. ridder van Rappard * met 10 stemmen, en 1 stem op den Heer C.J. graaf van Randwijck. De Heer des Tombes was nog niet aanwezig.
Aan de orde is het voorstel van den Heer van Rappard in zake de introductie van stadgenoten. Na eenige discussie besluit de Vergadering dat aan art. 29 van het Huishoudelijk Reglement de volgende alinea toegevoegd zal worden: “Inwoners van Den Haag en omliggende gemeenten kunnen niet maar dan acht (8) maal gedurende één vereenigingsjaar geïntroduceerd worden”.

Een voorstel tot wijziging der redactie van art. 13 van het Reglement wordt aangehouden.
Het Bestuur wordt vervolgens gemachtigd tot de navolgende maximum uitgaven: f. 300 voor de overkomst van een professional in 1904.
f. 250 per jaar als tractement voor een eventueel aan te stellen administrateur der Vereeniging, over wiens taak eenige discussie plaats vindt.
f.100 voor den aankooop van rijwielen voor caddies.
Nadat nog de Penningmeester uitgenoodigd is de verschuldigde rente
op 1 Januari as. per postwissel te betalen, wordt daar er niets meer aan de orde is de Vergadering gesloten.

*die staande de Vergadering deze benoeming aanneemt.

Bestuursvergadering gehouden den 20 December ten 4 ure in Diligentia.

Aanwezig de Heeren F. Cremers, des Tombes, van Rappard, Lord Granville en Stoop.

De notulen worden van de vorige vergadering gelezen en goedgekeurd.
Tot voorzitter van het Bestuur wordt verkozen mr J.P. graaf van Limburg Stirum met algemeene stemmen.
Aan de orde is wijdens de eventueele herziening van art. 13 van het Huishoudelijk Reglement.
Het Bestuur zal de volgende wijziging voorstellen:
Art. 13 alinea 2: Voor dames inwonende bij een gewoon lid is de contributie bepaald op f.12.50 in het eerste en f.7.50 in ieder der beide andere gevallen. Voor jongelieden van beiderlei sekse beneden de 18 jaar is de contributie bepaald op f.7.50 in het eerste en f.5 in ieder beide andere gevallen.

Niets meer aan de orde zijnde wordt de Vergadering gesloten.

Algemeene Vergadering gehouden op 30 December 1903 ten 4 1⁄2 ure in Diligentia.

Aanwezig de Heeren T. ridder Huyssen van Kattendijke, E. Cremers en Jhr. E. Willert en van hte bestuur de Heeren F. Cremers, van Rappard, des Tombes, Granville en Stoop.

Aangezien geen voldoende aantal leden (art. 36) aanwezig is wordt op voorstel van de waarnemend Voorzitter den Heer van Rappard besloten de besluiten dezer Vergadering door een volgende Algemeene Vergadering te laten goedkeuren.

De notulen van de vorige vergadering worden gelezen en gearresteerd.
Het Jaarverslag wordt door den secretaris uitgebracht. De waarnemend Voorzitter bedankt den Secretaris voor voorlezing en opstelling van dat verslag. Bij monde van den heer F. Huyssen van Kattendijke brengt de Kascommissie verslag uit over de geldmiddelen der Vereeniging en het beheer van den Penningmeester. Men besluit de clay-pigeon commissie uit te noodigen voortaan niet te veel patronen in eens te bestellen daar de overblijvende vrijwel waardeloos zijn voor een volgend schietseizoen.
De Penningmeester wordt onder dankbetuiging gedechargeerd voor zijn beheer over 1903. Hij leest vervolgens een begrooting voor 1904 voor. Met het oog op den gunstigen stand der kas wordt in principe besloten het clay-pigeon schieten voor maandelijksche prijzen en een groote prijs aan te moedigen.
Tot lid der Kascommissie (art. 37, 3e ) worden herkozen de Heeren Fraser en van Kattendijke en gekozen de Heer E. Cremers in plaats van Jhr Willert die de residentie metterwoon gaat verlaten.
De aftredende bestuursleden Freule van Brienen en de Heer van Rappard worden herkozen respectievelijk met 8 en 7 stemmen. Op kapitein Willert werd eene stem uitgebracht.
Op voorstel van den Penningmeester wordt besloten 5 aandeelen der leening af te lossen. De rente zal bij de firma Heldring en Pierson tegen afstempeling betaalbaar gesteld worden.
Het bestuur stelt de volgende wijziging van alinea 2 art. 13 Huishoudelijk Reglement voor:
Voor dames inwonende bij een gewoon lid is de contributie bepaald op f.12.50 in het eerste en f. 7.50 in ieder der beide andere gevallen.
Voor jongelieden van beiderlei sekse beneden de 18 jaar is de contributie bepaald op f.7.50 in het eerste en f.5 in ieder der beide andere gevallen.
Deze wijziging wordt met algemeene stemmen aangenomen.
De Heer E. Cremers opent eene uitvoerige discussie over de rechten en verplichtingen der “Sub-commissies”. Hij meent dat deze, nu zij geen financieele verantwoordelijkheid meer hebben, voor alles machtiging van het Bestuur behoeven. Hij verlangt een bepaalde instructie. Men wijst spreker er op dat die Sub-commissie juist ingesteld zijn om deskundig met een speciaal beheer te belasten waarvoor het Bestuur veelal niet berekend zal zijn. Hoewel zeer uitvoering van aard leiden deze besprekingen niet tot een positief resultaat. Genoemde heer klaagt eveneens over de regeling der zg Engelsche wedstrijden tegen All Holland. Het Centraal Inter-club Comité is daarin niet gekend. Bij monde van den Heer van Rappard wordt den Heer Cremers er op gewezen dat die matches zijn georganiseerd door den Heer del Court te Velp die de geheele regeling op zich nam. De Heer Cremers vindt dit te betreuren en neemt ontslag als vertegenwoordiger der Hague Golf Club in genoemd Comité.

De Vergadering neemt dit voor kennisgeving aan en wordt door de Heer van Rappard gesloten daar er niet meer te behandelen viel.

Geschatte datering

1903

Collection

Citation

“1903: Notulen Haagsche GC,” NGA Early Golf, accessed May 21, 2019, http://nga-earlygolf.nl/golfarchief/index.php/items/show/2077.

Item Relations

This item has no relations.

This item has no files and is not displayable.